Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a Kapui Ferenc egyéni vállalkozó (székhely: 1119 Budapest Etele út 73. VII/69., nyilvántartási szám: 19540098, adószám: 60254061-1 43, a továbbiakban Delectart Shop vagy Szolgáltató) [delectart.hu] weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A [delectart.hu] weboldalon a Delectart Shop bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy (továbbiakban „Felhasználó") kiválaszthat, megvásárolhat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően – az aktuális termékkínálata alapján állíthatja össze azt a bevásárló listát, amelyet meg szeretne vásárolni. 

A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Delectart Shop – amennyiben a termékek elérhetők – a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és ott ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. Delectart Shop a megrendelt termékeket Felhasználó által megadott szállítási címre szállítja ki, Felhasználó a termékeket a megadott szállítási címén veszi át.  A Felhasználó a termékek megtekintését követően, azok kiszállításkor érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja. Amennyiben egyetlen termék sem kerül átvételre, úgy a Delectart Shop szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

Balatoniromok sétajegyek megrendelése esetén Delectart Shop – amennyiben a termékek elérhetők – a rendelést visszaigazoló e-mailben küldi el Felhasználó számára a sétajegyet. Sétajegy rendelése esetében a Felhasználó általi rendelés feladásával és a sétajegy kifizetésével létrejön vásárlás. 

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak a [delectart.hu] weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Delectart Shop jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a [delectart.hu] honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Delectart Shop email formájában értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására, a bevásárló lista összeállítására és a termékek megvásárlására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás ügyfélszolgálati e-mail címére e-mailben a regisztrációkor használt e-mail címről. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Delectart Shop nem vállal felelősséget.


A Delectart Shop jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Delectart Shop általi automatikus visszaigazolás

A Delectart Shop a bevásárló lista összeállítását és annak megrendelését követően azonnal visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát. Ez az automatikus visszaigazolás ugyanakkor nem minősül a Delectart Shop végleges eladási ajánlatának, a változás jogát a Delectart Shop fenntartja.

Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Delectart Shopot, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Delectart Shop jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát vagy regisztráljon újra a weboldalra. A Delectart Shop nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A [delectart.hu] weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Delectart Shop, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Delectart Shop, sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

Tárhely szolgáltató: [unas.hu]

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Szolgáltató-hoz: unas@unas.hu]

A Szolgáltatás elérhetősége

Delectart Shop a Szolgáltatást Magyarország teljes területén nyújtja. Megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy emailben. Ekkor a Delectart Shop mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszüntesse. A Delectart Shop fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a [delectart.hu] honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez. A Delectart Shop igyekszik biztosítani a Szolgáltatás lehetséges maximális elérhetőségét. A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Felelősség

Annak ellenére, hogy a Delectart Shop megtesz minden tőle elvárhatót a [delectart.hu] honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Delectart Shop nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Delectart Shop pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani. A Delectart Shop különösen nem felel az alábbiakért:

- harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a [delectart.hu] honlapon keresztül lehet ellátogatni, a [delectart.hu] honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;

- hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben a Delectart Shop számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;

- a [delectart.hu] honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;

- műszaki nehézségek, beleértve a [delectart.hu] honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat. A jelen pont rendelkezései nem érintik a Delectart Shop tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A Szolgáltató a [delectart.hu] honlapot adott állapotában, minden hibájával együtt és megtekintett formájában biztosítja a Felhasználónak, a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli.

A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

Személyes adatok védelme

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban érhetőek el, mely az Adatkezelési tájékoztató weboldalon érhető el.

Irányár, mennyiségi eltérések, költségek

Irányár

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor (Felhasználónak történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a [delectart.hu] honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. Az oldalon megállapított árak a termékeknél magyar forintban értendők és ÁFA-mentesek, mivel a webshop üzemeltetője alanyi áfa mentes kisvállalkozó.

Mennyiségi eltérések

A Felhasználó a legkisebb értékesíthető kiszerelés árát látja. A termékek eladási egységre vetített teljes ára fel van tüntetve az oldalon.

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Delectart Shop a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles.

A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége

A bevásárló lista a [delectart.hu] honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban a Szolgáltató és a Felhasználó között abban az esetben jön létre szerződés, ha a megrendelés véglegesítésekor fizetendő összeget a vásárló kifizeti szolgáltató részére és ezt követően a kiszállításkor vagy átvételi ponton történő átvételkor a Szolgáltató által biztosított termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi.

 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 1. A Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát, és megrendeli a bevásárlólistáján lévő termékeket.
 2. A Delectart Shop tájékoztatja a Felhasználót a kiszállított termék(ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (esetleges adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére.
 3. A Felhasználó a Delectart Shop felületén feltüntett fizetési módok valamelyikével kiegyenlíti az általa megrendelt termékek megrendelése esetén felmerülő vásárlási folyamatban feltüntetett eladási ajánlat esetleges adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegét. Az anyagi kiegyenlítésre nem kerülő rendeléseket Delectart Shop nem ismeri el vásárlásként, amennyiben legkésőbb a megrendelés másnapján nem történik meg a rendelés anyagi kiegyenlítése, úgy a Felhasználó megrendelése törlésre kerülhet.
 4. A Delectart Shop automatikus online visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről és a vásárlásról.
 5. A Delectart Shop házhoz szállítja a termékeket. Sétajegy termékek rendelése esetében kiszállításnak minősül a vásárlás visszaigazolási e-mailjének kiküldése Felhasználó számára.
 6. Ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Delectart Shop által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Delectart Shop nem iktat. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Delectart Shop a szerződéskötést az átadott szállítólevélen vagy számlán igazolja vissza.
A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó a házhozszállítás kérését a [delectart.hu] honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és véglegesíti. A kérelem törlésére a kiszállítás napján kizárólag a Delectart Shop jogosult. A leadott rendelés módosítására utólag csak telefonon van lehetőség a Delectart Shop munkatársai által. A Delectart Shop szállító partnere a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfő és péntek között, 8:00 – 18:00 között szállítja ki. A rendelési leadást követően maximálisan 10 napon belül teljesítjük.

Átadás-átvétel

A termékek [delectart.hu] honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó a megadott szállítási címre fogja a rendelt árut megkapni, a rendelésleadási szabályok szerinti időpontban. Ezalól kivételt képeznek a sétajegy termékek, amelyek nem kerülnek fizikai úton házhozszállításra, esetükben a kiszállítást a megrendelés után kapott, a Delectart Shop regisztrációkor megadott e-mail címre érkező visszaigazoló e-mail kiküldése jelenti.

Fizikai termékek megrendelése esetén a Felhasználó köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Delectart Shop nem vállal felelősséget a házhozszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. Lakóház esetén a Delectart Shop nem viszi a terméket emeletre vagy lakásba. A szállítást végző Delectart Shop alkalmazott vagy alvállalkozó partner köteles tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért helyre szállítsa, ugyanakkor a következő követelményeknek is teljesülniük kell:

(a) futárnak rendelkeznie kell a Felhasználó engedélyével a belépéshez, valamint

(b) semmilyen akadály nem gátolhatja a belépést (pl. bezárt főkapu).

Egyéb esetekben (pl. irodaházak, vagy olyan épületek, amelyekben a belépés biztonsági ellenőrzéshez kötött) a Delectart Shop a kiszállítást főszabály szerint a főbejáratig vállalja. A Delectart Shop köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Delectart Shop nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna (pl. közlekedési akadály).

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a futárnak kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a szállító kolléga vagy alvállalkozó partner a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a szállító akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti:

 

Barion online bankkártyás fizetéssel:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Számlázás

 A fogyasztó a fizetést követően számlát kap. A megrendelés leadása és a megrendelés kifizetése után maximum 2 munkanappal később Delectart Shop számláját online, PDF formátumban, a megrendeléskor megadott e-mail címre továbbítja. Amennyiben Felhasználó a számláját a fenti határidő elteltével nem találja, kérjük, ellenőrizze levelezőrendszere spam mappáját, amennyiben ott sincs a számla, e-mailes elérhetőségünkön jelezheti ezt, és megkíéreljük a számla ismételt kiküldését.

A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaküldése

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból nem megfelelőek. A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá lezárt csomagolású termékeknél, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek, abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel.

Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján, továbbá a Szolgáltató alkalmazásában álló üzletkötő partnernél is megteheti.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a megadott elérhetőségeken. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől úgy az átvételkor lehetősége van a termékek visszajuttatására a Delectart Shop számára: a terméket visszaadja a futárnak.

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, Szolgáltató ennek költségét nem vállalja. Amennyiben felhasználó a szolgáltató által megbízott futárcéggel, partnerrel, munkatárssal küldi vissza az áru(ka)t, Szolgáltató a visszaszállítás költségét automatikusan levonja a visszaszállítás költségét Felhasználónak visszautalt összegből.

Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat!

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Delectart Shop az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti Felhasználó által megadott számlaszámra való visszautalással, a vásárló választásának megfelelően. A Delectart Shop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte. A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF szerint megilletnek.

Balatoniromok sétajegy termékeink esetén A Felhasználót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján nem illeti meg elállási jog.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) esetén, annak bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Delectart Shop székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

 

E-mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Telefon:

06 (1) 488 21 31

Magyar Posta Zrt. általi házhozszállítás

A Magyar Posta Zrt. általi házhozszállítás


A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, jellemzően 8-17 óra közötti időszakban. Kétszeri kézbesítési kísérlet MPL Üzleti csomag esetén, majd az első sikertelen kézbesítést követően a kézbesítő telefonon egyeztet a címzettel a második kézbesítési kísérlet időpontjáról és helyéről, vagy kérheti küldeményének postai szolgáltatóhelyen történő átvételét.

A Magyar Posta Zrt. csomagküldési szolgáltatásairól részletesebben itt: https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_csomagkezbesites

A Magyar Posta Zrt. lakossági ügyfélszolgálatának elérhetősége:
Hétfőtől szerdáig és pénteken 08:00-17:00
Csütörtökön 08:00-20:00 óráig
Telefon: 06-1-767-8282

Magyar Posta Zrt. kapcsolat: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat_kapcsolat

Szállítási díj:

Végfelhasználó Viszonteladó
10 kg alatt bruttó 50.000 Ft alatt bruttó 100.000 Ft alatt bruttó 1.990,- Ft
10-20 kg között bruttó 50.000 Ft alatt bruttó 100.000 Ft alatt bruttó 2.990,- Ft
20-40 kg között bruttó 50.000 Ft alatt bruttó 100.000 Ft alatt bruttó 5.990,- Ft

40 kg feletti és / vagy extra méretű Termékek és / vagy ha a termékadatlapon megjelölésre került, hogy a szállítás egyeztetést igényel, akkor a kiszállítás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi.
Részletek:https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Társaságunk a Magyar Posta Zrt.-vel nincs szerződéses viszonyban, így az nem biztosít számunkra telephelyi csomagátvételt, emiatt a postai házhozszállítás esetén a kiszállítási idő várhatóan 10-14 munkanap.
A csomagok súlyát esetenként csak a csomag összekészítése után tudjuk meghatározni. A megrendelővel való egyeztetés után a kiszállítási díj változhat.

Munkaszüneti napokon nincs kiszállítás.

Vegyes rendelkezések

A [delectart.hu] weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak. Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén a Delectart Shop nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak. A Delectart Shop nem vállal felelősséget az általa árusított cikkelemeken feltüntetett állításokért, deklarációkért, és egyéb tartalmakért.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A Szolgáltató elérhetőségei

 

Weboldal címe:

delectart.hu

Az ügyfélszolgálat e-mail címe

delectart@delectart.hu

Az ügyfélszolgálat telefonszáma:


10:00– 18.00 óra között

+36 70/3870 392

Az ügyfélszolgálat levelezési címe:

1119 Budapest Etele út 73. VII/69.


A jelen ÁSZF 2020. 11.30-án lép hatályba.

Jelen ÁSZF 2021.05.13-án módosult.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő

Adatkezelő: Delectart Shop

(továbbiakban: Delectart Shop vagy Adatkezelő)

Székhelye: 1119 Budapest Etele út 73. VII/69.

Adószáma: 60254061-1-43

Nyilvántartási szám: 19540098

Weboldala: https://delectart.hu/

 E-mail címe: delectart@delectart.hu

Telefonszám: +36 70 3870 392

 

Adatkezelő fő tevékenysége: webshop, online shop

Az adatkezelés helye: Adatkezelő székhelye, valamint weboldala

Bevezető

A Delectart Shop az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, valamint honlapjának látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal, nemzetközi és hazai ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba adatkezelővel a megadott elérhetőségeken. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A Delectart Shop adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, az Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a fenti weboldalon.

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, és gondoskodik róla, hogy mindenkor az aktuális adatkezelési tájékoztató legyen hozzáférhető a honlapján. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti ügyfeleit, partnereit, látogatóit. Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Ha a személyes adatokat a Delectart Shop olyan módon szeretné felhasználni, hogy az eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és/vagy gyakorlattól, valamint céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Az adatkezelő ezzel vállalja, hogy a Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

A Delectart Shop-pal kapcsolatba kerülő ügyfél/partner/látogató elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul a Tájékoztatóban meghatározott adatkezeléshez.

A tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja az adatkezelésben érintett személyek megfelelő tájékoztatása, az Érintett jogainak és annak biztosítása, hogy a Delectart Shop megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen – de nem kizárólagosan - az alábbiaknak:

 • évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (EU Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: GDPR);
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
A tájékoztató hatálya
 • Időbeli hatály

Jelen Tájékoztató 2020. december 06-tól további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

 • Személyi hatály

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Delectart Shop-ra, azon személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 • Tárgyi hatály

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Delectart Shop minden szervezeti egységében folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

Fogalmak

Az alábbi fogalmak a jelen Tájékoztató alkalmazásában értendők:

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„célhoz kötött adatkezelés”: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„érintett” (adatalany, Felhasználó): bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„megfelelő tájékoztatás”: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„cookie”-k („süti”-k): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Úgy mint ideiglenes cookie-k, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, valamint az állandó cookie-k (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A cookie-k ugyanis számos adatvédelmi aggályt vetnek fel, például a segítségükkel nyomon követhetőek a felhasználó böngészési szokásai.

Alapelvek az adatkezelés során

A GDPR szerinti alapelvek

 

 1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság[GDPR 5. cikk (1) a)]

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

 1. Célhoz kötöttség[5. cikk (1) bek. b) pont]

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

 1. Adattakarékosság[5. cikk (1) bek. c) pont]

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. Adatkezelő törekszik arra, hogy az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, ahhoz valóban szükséges adatokat kezelje.

 1. Pontosság[5. cikk (1) bek. d) pont]

A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 1. Korlátozott tárolhatóság[5. cikk (1) bek. e) pont]
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 • Kivéve: közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból.
 1. Integritás és bizalmas jelleg[5. cikk (1) bek. f) pont]

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Elszámoltathatóság[5. cikk (2) bek.]

Az adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 • Személyes adat jogszerűen akkor kezelhető, ha
 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Delectart Shop szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Felhívjuk a Delectart Shop részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A szolgáltatás igénybevételével az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Delectart Shop a jelen Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a Delectart Shop a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 • Honlapon történő kapcsolatfelvétel és regisztráció

Adatkezelő a honlapon történő kapcsolatfelvétellel biztosítja az érdeklődők, ügyfelei, lehetséges partnerei és más felhasználó számára, hogy kérdéseket tegyen fel például a termékekkel, az értékesítéssel vagy más szolgáltatással kapcsolatban.

 1. Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a feltett kérdésre adott válasza elküldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 2. A kezelt adatok köre természetes személy esetén: név, e-mail cím, telefonszám, település, lakcím, dátum, időpont, üzenet tárgya, üzenet szövege, termékkategória megjelölése, IP cím; jogi személy esetén: cégnév, nyilvános cégadatok, adószám, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe, dátum, időpont, üzenet tárgya, üzenet szövege, termékkategória megjelölése, IP cím.
 3. Adatkezelés célja: válaszadás a feltett kérdésre, kapcsolattartás ügyfelekkel, vásárlókkal, honlap látogatókkal, leendő partnerekkel, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, eseményekről.
 4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
 5. Adatkezelés időtartama: további hozzájárulás hiányában az első elektronikus és/vagy személyes kapcsolatfelvétel időpontjáig; hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a leiratkozásig; vagy az adatkezelés céljának megszűnéséig.
 6. A Delectart Shop nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, valamint kérheti kapcsolattartási adatainak törlését. Ebben az esetben Adatkezelő minden személyes adatot töröl nyilvántartásából és továbbiakban nem keresi meg Érintettet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az értékesítő kollégák a későbbiekben a nyilvános cégadatok és elérhetőségek alapján nem kereshetik fel a potenciális partnereket, azonban kifejezetten erre irányuló kérés esetén ismételten nem fogják ajánlatukkal sem telefonon, sem személyesen felkeresni őket.
 7. Az érintett leiratkozhat a kapcsolatfelvétel menüben, a regisztrációs felület használatával (ezzel azonosítva önmagát) vagy elektronikus levél esetén az üzenetben lévő „leiratkozás” linkre kattintva, valamint kifejezheti az adatkezeléssel szembeni tiltakozását személyes megkeresés esetén is, valamint postai úton is.
 • Névjegykártyák adatkezelése
 1. Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel történik, amikor az érintett átadja Adatkezelő részére a személyes adatait tartalmazó névjegyét.
 2. A kezelt adatok köre: név, telefonszám, cégnév és székhely/telephely vagy lakcím, e-mail cím, továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.
 3. Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése, további kapcsolatfelvétel lehetővé tétele.
 4. Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a névjegykártyák átadása, azok kezelése esetén.
 5. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó kérésig.
 6. Adatkezelő az ilyen módon birtokába került személyes adatokat sem használja marketing célokra, amennyiben ilyen szándéka lenne, ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulását fogja kérni, elektronikus úton vagy személyes megkeresés útján.
 • Hírlevélre feliratkozás

A Delectart Shop hírlevél útján tartja a kapcsolatot ügyfeleivel, partnereivel, akiknek a figyelmébe ajánlja termékeit, szolgáltatásait, és a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.

 1. Adatkezelés célja: kapcsolattartás ügyfelekkel, leendő partnerekkel, gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése az érintett számára, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
 2. Adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, kifejezett és önkéntes hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvétel során Adatkezelő honlapján elektronikusan vagy személyes megkeresés esetén, papír alapon ad meg, a regisztrációs mező alján található „Hozzájárulok hírlevél küldéséhez és elfogadom az Adatkezelési Tájékoztatót” checkbox-ban elhelyezett jelzéssel. Az adatkezelés jogszabályi alapja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§, amely értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Delectart Shop reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.
 3. A kezelt adatok köre természetes személy esetén: név, e-mail cím, telefonszám, település, lakcím, dátum, időpont, üzenet tárgya, üzenet szövege, termékkategória megjelölése, IP cím; jogi személy esetén: cégnév, nyilvános cégadatok, adószám, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó e-mail címe, dátum, időpont, üzenet tárgya, üzenet szövege, termékkategória megjelölése, IP cím.
 4. Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a leiratkozásig vagy az adatok törlésének kéréséig, vagy az adatkezelés céljának megszűnéséig.
 5. A Delectart Shop nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az érintett leiratkozhat a kapcsolatfelvétel menüben, a regisztrációs felület használatával (ezzel azonosítva önmagát) vagy elektronikus levél esetén az üzenetben lévő „leiratkozás” linkre kattintva, továbbá kifejezheti adatkezeléssel szembeni tiltakozását személyes megkeresés esetén is, valamint postai úton is.
Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása, az ügyfelei igényeinek kiszolgálása és a szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.

A hírlevelek küldése a Mailchimp.com hírlevélküldő szoftver segítségével, a "Mailchimp" nemzetközi hírlevél küldő rendszeren keresztül, az Egyesült Államokból történik, így a regisztráció mellett szükséges az Érintett kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetőjének elérhetősége:

 

The Rocket Science Group LLC

Georgia

675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, Georgia 30308 USA

E-mail: legal@mailchimp.com

Telefon: (404) 806-5843

 

Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az EU és USA Privacy Shield („adatvédelmi pajzs”) egyezmény rendelkezései alapján biztosítja. Az egyezményről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi elérhetőségen adott ki egy bővebb tájékoztatót:

https://www.naih.hu/files/Privacy-Shield-UTMUTATO.pdf

 

A MailChimp hírlevél küldő szolgáltató regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött "EU-U.S. Privacy Shield Framework" Egyezménynek, amely tagságot évente meg kell újítani és az aktuálisan itt ellenőrizhető:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

A MailChimp a kiküldött emailekben található linkeket (hivatkozásokat) speciális mérőkóddal látja el annak érdekében, hogy mérje az emailek megnyitott állapotát, hogy ezzel információt kapjunk arra vonatkozóan, sikeres volt-e az emailek kézbesítése és megnyitása. További cél, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az emailekben. Utóbbi célja, hogy megismerjük a kiküldött emailekkel kapcsolatos használati szokásokat és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával a felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjunk küldeni.

Sütik (cookie) alkalmazásával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az érintettekről Adatkezelő a fent ismertetett adatokon túl csak olyan információkat gyűjt (például: IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő cookie-k [süti]), amelyeket a szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, továbbá statisztikai célból használhat fel.

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (süti, angol nevén: cookie) helyez el és azt a későbbi látogatás során olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata. Többféle célra használjuk fel a cookie-kat. Ilyen cél például a biztonságos keresés beállításainak megjegyzése, az adott oldalra látogatók számának rögzítése, segítségnyújtás a regisztrációban, vagy az adatok védelme. A cookie-k fontos szerepet játszanak, nélkülük az internet használata sokkal nehézkesebb lenne.

A statisztikai célokat szolgáló cookie-k segítenek a Szolgáltatónak megérteni, hogy a látogatók miként használják a weboldalt, tulajdonképpen ezek alapján lehet mérni a látogatók viselkedését a weboldalon. Ezek a cookie-k a felhasználó személyének azonosítására alkalmatlan módon gyűjtenek adatokat.

Adatkezelő a Szolgáltatások minőségének javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, cookie-t helyez el, amennyiben ehhez Felhasználó hozzájárul. A hozzájárulást igénylő sütik alkalmazásához a hozzájárulását az oldal első meglátogatásakor megadhatja vagy azt megtilthatja.

Az adatkezelés célja: a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai (látogatottság) mérések, valamint az érintett számára célzott, személyre szabott reklám ajánlatok lehetővé tétele a weboldalak látogatása során.

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatot gyűjtő, hozzájárulást igénylő sütik esetében az érintett hozzájárulása.

A süti (cookie) törlése, letiltása: az érintett a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) általában az Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookiesüti vagy nyomkövetés megnevezéssel találja meg a sütik, illetve előzmények törlésére, korlátozására szolgáló beállítási lehetőségeket. Itt nem csak törölheti az eddig települt sütiket a gépéről, hanem le is tilthatja a jövőre nézve további sütik telepítését.

A böngészők egy lényeges funkciója az „inkognitómód” vagy „privát ablak”. Ez a funkció akkor hasznos, ha nem szeretné, hogy a meglátogatott webhelyek vagy a letöltések megjelenjenek a böngészési és letöltési előzmények között. Minden inkognitómódban megnyitott ablak bezárásakor törlődik az inkognitómód használata közben létrehozott összes cookie is.

Adatkezelő nem alkalmaz, és nem engedélyez a honlapján olyan sütiket, amelyek nyomán harmadik személyek a felhasználó hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

Adatkezelő saját maga által leprogramozott cookie-t nem használ, de az alábbi szolgáltatók kódjait tartalmazhatja weboldala:

 • Google Analytics (anonim látogatói statisztikák)
 • Google Adwords (Google hirdetések, Google remarketing, reklám)
 • Facebook képpont (Facebook remarketing funkciói, látogatói statisztikák, reklám)
 • Mailchimp (hírlevél küldő szolgáltató, hírlevél olvasási/megnyitási statisztikák céljából)
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Google Ads
 • Google Login
 • Facebook követőkód (pixel)
 • Facebook Login
 • Facebook Like Button
 • Külső marketing eszközök
 • Külső chat megoldások
 • Külső statisztika megoldások
 • Köszönő oldali scriptek
 • Külső widgetek
 • Banner boxok (#1 banner csoport)
 • Banner boxok (#2 banner csoport)
 • Banner boxok (#3 banner csoport)
 • Banner boxok (#4 banner csoport)
 • BarionMarketingConsent.xxx
 • Intelligens ajánlat
  Funkcióhoz használt cookie-k: UN_exitpopup_show_all (30 nap), UN_exitpopup_show_... (30 nap), UN_exitpopup_conv_all (30 nap), UN_exitpopup_conv_... (30 nap), UN_exitpopup_block (30 nap), UN_exitpopup_visit_all (30 nap), UN_exitpopup_order (30 nap), UN_exitpopup_newsletter (30 nap)
 • Utoljára megtekintett termékek: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_last_prod (60 nap)
 • Forrás azonosítás: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_refer (60 nap)
 • Működéshez szükséges cookie-k: Maradjon belépve
 • Funkcióhoz használt cookie-k: UN_never_logout_id (90 nap), UN_never_logout_auth (90 nap)
 • Cookie alapú kosár eltárolás: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cart_... (365 nap)
 • GeoIP alapú átirányítás: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_geoip (munkamenet)
 • Felugró módosítható elem: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_popup_... (munkamanet)
 • Lista nézet váltás: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_page (365 nap)
 • Mobil verzióra váltás; Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_mobile (365 nap)
 • Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_vote_... (365 nap)
 • Explicit tartalom felugró: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_explicit (munkamenet)
 • Cookie-k elfogadásának állapota: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cookie_allow (365 nap), UN_cookie_close (365 nap)
 • Admin megtekintés "zárva" esetén: Funkcióhoz használt cookie-k: UN_admin_view (munkamenet)
 • Folyamat azonosító: Funkcióhoz használt cookie-k: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet)

 

A fenti szolgáltatók által alkalmazott eljárásokról, adatkezelési elveikről, valamint sütikről az adott cégek oldalán található tájékoztatókban találni bővebb információt:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://kb.mailchimp.com/accounts/account-setup/how-mailchimp-uses-cookies

https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

 

Az egyes szolgáltatók által alkalmazott nyomon követő (remarketing) reklám célú sütik következtében a meglátogatott különböző weboldalakon későbbiekben felbukkanó célzott reklámok, illetve azok tartalma attól is függ, hogy a Felhasználó az adott szolgáltató számára milyen típusú és tartalmú süti adatkezelést engedélyezett a korábbiakban, illetve Adatkezelő weboldalának meglátogatásától függetlenül.

Reklám célú sütik alkalmazása

A weboldal látogatóit sütik segítségével megjegyezzük, hogy feléjük a későbbiek során hirdetéseket jeleníthessünk meg (remarketing) aktuális információkkal és ajánlatokkal más weboldalakon történő látogatásuk során.

A Google sütiket (cookiekat) alkalmaz erre a célra, amelyek lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket az internet egyéb helyein végzett látogatások alapján jelenítsék meg a felhasználók számára.

A Google alábbi oldalán megtalálja a Google tájékoztatóját az alkalmazott technológiáról valamint bármikor kikapcsolhatja ezen sütik telepítését, erről bővebben itt olvashat: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=hu

A Google tájékoztatója: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

A sütiben tárolt információk semmilyen módon nem tartalmaznak a természetes személy azonosítására alkalmas adatot (bár személyes adatként kezelendőek), így sem a Google, sem Adatkezelő nem kap semmilyen olyan adatot a cookie segítségével, amely az egyes felhasználókat egyénileg azonosítani tudja.

A kezelt adatok továbbítása, átadása

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy a bíróság, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Delectart Shop az Érintett által átadott adatokat, információkat az Infotv. valamint a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, és azt harmadik személy számára – a törvényi kötelezettség teljesítését kivéve – nem adja át. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A Delectart Shop a harmadik félnek átadott személyes adatokról nyilvántartást vezet.

A Weboldalak külső (nem a Delectart Shop által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak (például online közösségi oldalak), ezeken a linkeken elérhető weboldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie (süti) vagy egyéb fájljaikat az érintett számítógépén és adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Adatkezelő (mivel nem az ő weboldalán történő adatkezelésről van szó) minden felelősségét kizárja.

Adatbiztonság
 1. Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
 2. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 3. Adatkezelő ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
 4. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból Adatkezelő napi mentést végez.
 5. A személyes adatokat kezelő hálózaton Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.
 6. Adatkezelő hálózatán kezelt adatokat, adatállományokat az illetéktelen hozzáféréssel szemben felhasználói névvel és jelszóval is biztosítja.
Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai és azok érvényesítése

Az érintett bármilyen kérdése, kérése, panasza esetén bizalommal fordulhat Adatkezelőhöz fent megadott elérhetőségein, hogy kollégánk felvehesse Önnel a kapcsolatot, és kérését igyekszünk a legrövidebb időn belül teljesíteni.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül. Az érintetteknek a felsorolt jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

 

 • Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó - a GDPR 13. és a 14. cikkben említett - valamennyi információt és - a 15–22. és 34. cikk szerinti - minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, megfelelő módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a fent megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett jogainak, személyes adatainak védelme érdekében csak a megfelelő módon azonosított érintett számára biztosítható jogainak gyakorlása. Az érintett részére, kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük (például: arról az e-mail címről megerősítő e-mail kérése, amelyről az érintett regisztrált).

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban vannak-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (EGT tagállamon kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 • Helyesbítés joga

E jog értelmében bárki kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • Az adatkezelés korlátozásához (az adatok zárolásához) való jog

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 • Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. word vagy excel formátumban) megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Tiltakozás joga

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  • A hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja ingyenesen, és olyan egyszerű módon, ahogyan a hozzájárulását megadta. A hozzájárulás visszavonása ugyanakkor nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, sem a törvényi kötelezettség teljesítése céljából történő további adatkezelést vagy adattovábbítást.

 • Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett számára a GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatását és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 • Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 • Bírósághoz fordulás joga és az adatvédelmi hatósági eljárás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. Az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web oldala: https://www.naih.hu/

Vásárlási tudnivalók
Termék visszaküldési szabályzat

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból nem megfelelőek. A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá lezárt csomagolású termékeknél, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek, abban az esetben is, ha azokat nem bontotta fel.

Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján, továbbá a Szolgáltató alkalmazásában álló üzletkötő partnernél is megteheti.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a megadott elérhetőségeken. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Szolgáltató a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

Amennyiben a Felhasználó indoklás nélkül áll el a szerződéstől úgy az átvételkor lehetősége van a termékek visszajuttatására a Delectart Shop számára: a terméket visszaadja a futárnak.

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, Szolgáltató ennek költségét nem vállalja. Amennyiben felhasználó a szolgáltató által megbízott futárcéggel, partnerrel, munkatárssal küldi vissza az áru(ka)t, Szolgáltató a visszaszállítás költségét automatikusan levonja a visszaszállítás költségét Felhasználónak visszautalt összegből.

Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat!

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát a Delectart Shop az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti Felhasználó által megadott számlaszámra való visszautalással, a vásárló választásának megfelelően. A Delectart Shop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte. A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján és az ÁSZF szerint megilletnek.

Balatoniromok sétajegy termékeink esetén A Felhasználót a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 29. §. (1) bekezdése alapján nem illeti meg elállási jog.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) esetén, annak bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Delectart Shop székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

 

Levelezési cím:

1253 Budapest, Pf.: 10.

 

E-mail cím:

bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Telefon:

06 (1) 488 21 31